نتیØ٠تØویری برای Ùانری برگسوننتیØ٠تØویری برای Ùانری برگسون

خنده از نگاه هانری برگسونھانرى برگسون فیلسوف فرانسوى (١٩۴١-١٨۵٩ (یکى از فیلسوفـانى است که به مبحث خنـده به طور جـدى پرداخته و با نگاھى فیلسوفانه به آن توجه کرده است. او در رساله اش با نام خنده سرچشمه ھاى ذھنى، روانى و عاطفى خنده را مورد بحث و بررسى قرار داده و نیروھاى برانگیزاننده خنـده و ماھیت انرژى آزاد شـده در اثر خندیـدن را مطالعه کرده است. 


برگسون در سال ١٩١٠ این کتـاب جـذاب خود را تألیف کرد یعنى درست در آن زمان که مى خواست براى رفع خسـتگى از کار و کوشـش چنـد ساله، ذھن را به چیزى مشـغول کند تا از مطالعات فلسـفى فراغتى داشـته باشد. آنچه در این کتاب در باب علت موضوع و معنى خنـده بیان شده بسـیار عمیق، دقیق و متکى بر مطالعات نظریات فلاسـفه و روانشـناس ھاى دیگر، از قدیم و معاصر است. بسـیارى از فلاسـفه، ھمواره در پى آن بودنـد که راز خنده را بدانند. 

ادامه مطلب

اصول کلی نمک آفرینی و طنز آفرینی

خنده از نگاه هانری برگسون henri-bergson

انواع و اندازه های خنده

خنده ,برگسون ,خنـده ,مطالعات ,کرده ,  ,کرده است ,خنده را ,هانری برگسون ,نگاه هانری ,از نگاه ,نگاه هانری برگسون

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آموزش دروس ریاضی و زیست امام سجاد(ع) پایگاه صابرون آجیل سرا مهندسی مدیریت گالی پوش رستگار پایان نامه رشته علوم اجتماعی دانلود نوحه جدید وبلاگ امیر حسین نجفی marketing